Program moja woda, 85% zwrotów kosztów do 5000 zł

Wnioski o granty mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

https://granty.pl/wp-content/uploads/2020/06/moja-woda.jpg

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

 

Finansowanie:

REFUNDACJA

 

Budżet programu:

100.000.000 zł.

 

Wysokość wsparcia:

maks. 80%, 5.000 zł.

 

Wkład własny:

min. 20%.

 

Czas trwania projektu:

01.06.2020 – 30.06.2024.

 

Partner zagraniczny:

NIE

 

Składanie wniosków przez Internet:

TAK

 

Kto może złożyć wniosek ?

 

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

 

Zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren, np. do:
– kanalizacji bytowo-gospodarczej,
– kanalizacji deszczowej,
– kanalizacji ogólnospławnej,
– rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości,
– na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

 

Opis:

 

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cel: ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.
Koszty kwalifikowalne:
Zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:
– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
– instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne;
– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.
Wnioski składa się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Termin składania wniosków:

 

od 22 marca 2021 do wyczerpania środków

 

Źródło / Więcej informacji:

 

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

 

Kontakt:

 

https://nfosigw.gov.pl/kontakt/inne-organizacje/wfosigw

 

Ważne OCHRONA ZASOBÓW WODY


Wysokość wsparcia maks. 80%, 5.000 zł.


Budżet programu 100.000.000 zł.